Öne Çıkanlar vairo badem çeşidi fakıbaba Gıda hayvancılık kefir

Bu haber kez okundu.

Yemlerde İnsan Ve Hayvan Sağliğina Yönelik Ciddi Risklerin Belirlenmesinde Hizli Uyari Sistemi Devreye Girecek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yem hijyeni ile ilgili genel kuralları, yem işletmelerinin kayıt ve onayı ile yemlerin izlenebilirliğinin sağlanması için gerekli şartları belirledi. Buna göre gıda amaçlı olmayan hayvanlar için üretilen yemler dahil herhangi bir yemde, insan veya hayvan sağlığı ya da çevre ile ilgili ciddi risklerin belirlenmesi durumunda Kanun kapsamında hızlı uyarı sistemi uygulanacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Yem Hijyeni Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yem hijyeni ile ilgili genel kuralları, yem işletmelerinin kayıt ve onayı ile yemlerin izlenebilirliğinin sağlanması için gerekli şartları belirlemek ve bu konularla ilgili düzenlemeleri yapan Tebliğ, yem işletmecilerinin birincil üretim dahil birincil üretimden itibaren, yemlerin piyasaya arzını da kapsayan tüm aşamalardaki faaliyetlerini, gıda amaçlı hayvanların beslenmesini, yemlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili hususları kapsıyor.

-KAPSAM DIŞI KALANLAR-

Yönetmelik, kişisel tüketim amacıyla beslenen gıda amaçlı hayvanlar ile gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi için kişisel amaçlı yem üretimini ve yemleri; Kişisel tüketim için gıda amaçlı hayvanların beslenmesini; Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesini; Birincil üretim yapan üreticilerin yerel üreticilere veya yetiştiricilere çiftliklerinde kullanılmak üzere yapılan küçük miktarlardaki yem arzını; Birincil üretim yapan üreticilerin doğrudan nihai tüketiciye veya doğrudan nihai tüketiciye ulaştırılmak üzere perakende satış yerlerine küçük miktarlardaki yem arzını; Ev ve süs hayvanları yemlerinin perakende satışlarını kapsamayacak.Avrupa Birliğinin 12 Ocak 2005 tarihli ve 183/2005 sayılı Yem Hijyeni ile ilgili Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan Yönetmelik bugünden itibaren Yürürlüğe girecek.

-GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER-

Yem işletmecisi üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında kendi kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin yem mevzuatı ile ilgili hükümlere ve bu Yönetmelikte belirtilen hijyen şartlarına ve iyi üretim uygulamalarına uygunluğunu sağlamakla yükümlü olacak. Gıda amaçlı hayvanların beslenmesinde hayvan yetiştiricileri; yemlerin, hayvanların ve hayvansal ürünlerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulaşma risklerini kabul edilebilir en düşük düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü olacak.

-ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLER-

Yem işletmecileri, yemlerin birincil üretimi ve bu yemlerin üretim yerlerinde taşınması, depolanması, muamele edilmesi veya üretim yerlerinden bir işletmeye taşınması veya kendi hayvanları için silaj katkı maddesi dışında hiçbir katkı ya da premiks kullanmadan yemlerin karıştırılması gibi faaliyetlerde bulunuyorsa yaptıkları işlerle ilgili belirlenen şartlara uyacak.
Kendi hayvanları için silaj katkısından başka yem katkı maddeleri ya da premiks kullanarak yem karışımı yapanlar dahil yem işletmecilerin tanımlanan faaliyetleri dışında faaliyet gösteren yem işletmecileri, yaptıkları işlerle ilgili Ek-2’de belirtilen şartlara uymakla yükümlü olacak.

Yem işletmecisi, Bakanlıkça belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uyacak ve hedeflenen kriterleri karşılamak için gerekli tedbirleri alacak. Gıda amaçlı hayvan besleyen yetiştiriciler yönetmelikte belirtilen şartlara uymakla yükümlü olacak. Yem işletmecileri ve hayvan yetiştiricileri kullanacakları yemleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak onaylı veya kayıtlı işletmelerden temin edecek. Çiftçi kayıt sisteminde veya Bakanlığın başka bir sisteminde kayıtlı olan birincil üretim yapan çiftçiler bu Yönetmelik kapsamında da kayıtlı kabul edilecetb

TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI SİSTEMİ

Yem işletmecileri tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı yazılı bir prosedürü oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek zorunda olacak.
Gıda amaçlı olmayan hayvanlar için üretilen yemler dahil yemlerin ihracatında; Kanun, bu Yönetmelik ve yem ile ilgili diğer mevzuatta belirlenen hükümler uygulanacak.

-GEÇİŞ HÜKÜMLERİ-

Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat almış olan yem işletmeleri, 1 Ocak 2013 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirerek kayıt veya onay işlemlerini yaptıracak. Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce onay ya da kayda tabi olmadan faaliyette bulunan ancak bu Yönetmeliğe göre onay ya da kayıt altına alınması gereken işletmeler, 1 Ocak 2013 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirerek kayıt veya onay işlemlerini yaptıracak. Bakanlık, işletmeler ile ilgili verilerin toplandığı mevcut bir sistemi göz önünde bulundurarak, işletme sahiplerinden bu Yönetmelik hükümlerini yerine getireceğini taahhüt eden sadece ilave bazı bilgi ve belgeler sağlamasını isteyebilecek.

-EKLERDE DEĞİŞİKLİK-

Bakanlık gerekli hallerde yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te”, bu Yönetmelikte belirtilen amaçlara ulaşmayı etkilememek koşulu ile özel nedenlerden dolayı istisnai uygulamalar yapabilecek.
Bakanlık ekler ile ilgili değişikliklerde şu noktaraları dikkate alacak. Bunlar şöyle:
“ İyi uygulama kurallarındaki gelişmeler, tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları sisteminin uygulanmasından elde edilen tecrübeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, risk değerlendirme sonucu yapılan bilimsel tavsiyeler, yem güvenilirliği hedefleri, özel işlemler ile ilgili hususlardaki gelişmelere göre yapılacak.”

-HIZLI UYARI SİSTEMİ-

Gıda amaçlı olmayan hayvanlar için üretilen yemler dahil herhangi bir yemde, insan veya hayvan sağlığı ya da çevre ile ilgili ciddi risklerin belirlenmesi durumunda Kanun kapsamında hızlı uyarı sistemi uygulanacak.
Bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere uyulmaması halinde Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen cezalar uygulanacak.

-HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI BELİRLENDİ-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlemeyi amaçlıyor. Bu Yönetmelik; işlenmemiş ve işlenmiş hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini, sorumluluklarını ve yürüttüğü otokontrollere ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Bu Yönetmelik, bitkisel ve işlenmiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdalar için uygulanmayacak. Ancak, bu tür gıdaların hazırlanmasında kullanılan işlenmiş hayvansal ürünler bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olarak elde edilir ve işleme tabi tutulacak.
Bu Yönetmelik, Kişisel tüketim amacıyla birincil üretime; Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasına; Üreticisi tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arzına; Üreticisi tarafından çiftlikte kesilen kanatlı ve tavşanımsıların etlerini, küçük miktarlarda ve çiğ et olarak son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arzına; Yaban av hayvanları veya yaban av hayvanı etlerini küçük miktarlarda son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden avcılara uygulanmayacak.

-AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE PERAKENDEYE DE UYGULANMAYACAK-

Ayrıca aksi belirtilmedikçe perakendeye de uygulanmayacak. Başka bir işletmeye hayvansal gıdaları arz eden perakendeciye ise şu durumlarda uygulanacak:
“Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu bölümlerinde belirtilen özel sıcaklık gerekliliklerinin uygulanması şartıyla sadece depolama ve nakliye faaliyetleri; erel, marjinal ve sınırlı faaliyetler.”
Bu Yönetmelik hayvan refahı, hayvanların tanımlanması ve hayvansal gıdaların izlenebilirliği, nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıklarından korunma, kontrol ve yok edilmesi için belirlenen kurallar dahil hayvan ve halk sağlığı, konusundaki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanacak. Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin bölümlerinde özel hijyen gerekliliği getirilmeyen hayvansal gıdalara uygulanmayacak.

-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK-

5 Ocak 2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile 8 Ocak 2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak.

-GEÇİŞ HÜKÜMLERİ-

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren gıda işletmecisi, işletmesini 31 Aralık 2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğin işletme gerekliliklerine uygun hale getirmek zorunda olacak. Ancak, bu Yönetmeliğin işletme gerekliliklerine 31 Aralık 2012 tarihine kadar uyum sağlayamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyonuna dair planı sunması halinde bu süre 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatılabilecek.


ANKA Haber Ajansı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı