Öne Çıkanlar vairo badem çeşidi paulownia ağacı fidanı ahu pakdemirli karaman ziraat odası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bu haber kez okundu.

Özel Hastaneler Yönetmeliği değiştirildi
Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği'ndeki değişiklik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 20. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ‘özürlü hastalar’ ibaresi ‘engelliler’, ‘özürlü’ ibareleri ‘engelli’, ‘özürlülerin’ ibaresi ‘engellilerin’ olarak; 31. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘özürlülerin’ ibaresi ‘engellilerin’ ve ‘özürlüler’ ibaresi ‘engelliler’ olarak, 34. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘özürlüler’ ibaresi ‘engelliler’ ve ‘özürlü’ ibaresi ‘engelli’ olarak, ekinde yer alan EK-9 Müşterek Teknik Raporun 18. maddesinde yer alan ‘özürlülere’ ibaresi ‘engellilere’ olarak değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 23. maddesine, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere şu fıkra eklendi: “Özel hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları hariç diğer standartlara uyar.”

Yönetmeliğin 63. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Bakanlığın kararı üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve aynı fıkraya “Bu fıkranın (d) bendi uyarınca yapılacak faaliyet durdurma işleminde Bakanlığın uygun görüşü aranır.” cümlesi eklendi.

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, KONTROL VE KALİBRASYONU

66. maddenin birinci fıkrasının (k) bendi, “Özel hastanelerde, uzmanlık belgesi olmayanlar uzman olarak ve kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan tabipler çalıştırılamaz.” şeklinde değiştirildi ve aynı fıkraya, “Tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.” bendi eklendi.

Yönetmeliğin Ek 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üç numaralı alt bendi ile (m) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklendi: “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”

“Bakanlıkça belirlenecek yabancı uyruklu hasta oranına sahip olan ve en az onbeş uzman tabip kadrosu bulunan özel hastaneler, aynı il sınırları içerisinde olmak kaydıyla, kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği bir adet muayene ve kontrol birimi kurabilir.”

“r) Hastane yatak sayısı 75’ten az olan özel hastanelerden, bu yönetmelikte öngörülen bina şartlarının tamamını sağlayanlar ile taşınarak sağlayanların, talepleri halinde hastane yatak sayısı en fazla 75’e ruhsatlandırma aşamasında tamamlanabilir. Bu şekilde yatak sayısı artan özel hastanelerden uzman tabip kadro sayısı 25’in altında olanlara, bu sayıyı aşmamak ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilave edilen yatak sayısının 1/6 sına kadar uzman tabip kadrosu ruhsatlandırma aşamasında verilebilir.”

“s) Bu fıkranın (o) bendi kapsamında özel sağlık kuruluşları ile birleşerek taşınacak özel hastanelerden birleşme yoluyla toplam kadro sayısını birleşmeden önceki kadrosunun bir katından fazla artıracak olanlara, ilave edilecek uzman hekim kadrosu sayısının üç katına kadar yatak ilave edilebilir.”

Yönetmeliğin Ek 6. maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden iki temsilci,” ve ‘ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir temsilci,” şeklinde değiştirildi, (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.
Ek 10. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu ve destekleyici nitelikte birim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik birim” ibaresi eklendi.

YEDİ YILIK SÜREYİ GEÇEMEZ

Geçici 2. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Bakanlıkça onaylanan uyum süresi sonunda müdürlükçe birinci fıkra kapsamında tekrar inceleme yapılır, uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ek süre verilebilir. Ancak bu şekilde verilecek ek süre ile önceki verilen sürenin toplamı birinci fıkrada belirlenen yedi yıllık süreyi geçemez.” cümleleri eklendi.

Yönetmeliğin geçici 3. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi: “Bu maddenin yayımı tarihinde ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara bir adet; yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez.”

Geçici 9. maddesine şu fıkralar fıkralar eklendi: “31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/3/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu şekildeki geçici çalışma tabiplere yönelik şahsi bir hak olup özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka özel hastanede çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.”

“15/2/2008 tarihinden itibaren özel hastanede, çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin özel hastaneden ayrılarak başka özel hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”

HASTANE LABORATUVARLARI

Aynı yönetmeliğin ekinde yer alan EK-11’in a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bölümünde yer alan “c) Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur.” ibaresi “c) Mamografi bulunur.” olarak değiştirildi, b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi bölümünde yer alan “5) Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.” ibaresi, e-) Onkoloji Hastanesi bölümünde yer alan “8) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.” ibaresi, f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bölümünde yer alan “7) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.” ibaresi, i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiği Asgari Standartları bölümünde yar alan “3) Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunur.” ibaresi ve h-) Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesi bölümünün 3 üncü maddesinde yer alan “,biyokimya laboratuvarı, tıbbi fotoğrafhane” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı “Müeyyide Formu”nun 5, 21, 22 ve 26. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirildi ve forma 5. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6. madde eklendi; formun açıklamalar bölümünde yer alan (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklendi.

UYGULANACAK CEZALAR

"5- 24, 26, 27, 28'inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hükümleri, 30, 33, 35, 36 ncı madde ve 66/ö bendine aykırılık halinde, / Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. / Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. / Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur."

"6 İlgili mevzuatına göre sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırıldığının tespiti halinde, / Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. / Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. / Poliklinik faaliyetleri beş gün süreyle durdurulur."

" 21 66/ı bendinin ihlali halinde, / Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur./ Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idari para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur./ Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur, ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur."

"22 66/k bendinin ihlali halinde, / Bakanlığın onayı ile Valilikçe ilgili birimin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. / Bakanlığın onayı ile Valilikçe poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur./ Bakanlığın onayı ile Valilikçe poliklinik faaliyetleri üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur."

"26 Kişisel sağlık verilerinin korunması ilkesinin ihlal edildiğinin tespiti halinde, / İlgili birimin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur / Poliklinik faaliyetleri faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. / Poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur."

“Özel hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.”

“h) Özel Hastane Müeyyide Formu'nun 10'uncu maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”

“ı) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.”Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,naturel sızma zeytinyağı, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı,trabzon hurması fidanı, zeytinyağı satışı, zeytinyağı satın al, limon fidanı,