Öne Çıkanlar vairo badem çeşidi hayvancılık kefir çiftçi papaz erik fidanı

Bu haber kez okundu.

Tarım Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Araştırma Geliştirme Projelerine Doğrudan Destekleme Ödemesi
Bilimsel ve teknolojik geliştirmeye yönelik Ar-Ge Destek Programı’ndan yararlanacaklara yapılacak destek ödemesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal destekleme bütçesinden, proje gelişme ve sonuç raporunun Değerlendirme Kurulu’nca kabul edilmesinin ardından yapılacak. Desteğin yüzde 20’si proje sonuç raporunun kabulünden sonra ödenecek. Proje hesabı, kurum adına Ziraat Bankası tarafından açılacak.
Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar şöyle olacak:
“Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar, dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri, araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri gibi girdi alımları, anket, deneme, analiz ve danışmanlık vb. hizmet alımları, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri gibi (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri, yurt içi seyahat giderleri, nakliye giderleri, yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri.”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Araştırma Ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını amaçlıyor. Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek projelerin Ar-Ge Destek Programı’ndan desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

-SEKRETARYANIN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ-

Sekretarya, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve teknik personelinden teşekkül edecek. Sekretaryanın görevleri şöyle olacak:
“-Proje başvuru dönemini ve Ar-Ge Destek Programı öncelikli konularını ilan etmek.
-Yeni teklif projelerin formatı ile bütçe büyüklüğü ve dağılımı açısından ön değerlendirmelerini yapmak.
-Ön değerlendirmeyi geçen yeni teklif projelerin bilimsel, teknik, bütçe ve benzeri gibi yönlerden Bilim Kurullarında değerlendirilmesini sağlamak.
-Bilim kurullarından uygun görüş alınan ve ön değerlendirmesi uygun görülen proje tekliflerini Kurula sunmak.
Kurulda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmeleri hazırlamak.
Projelerin, konusu ile ilgili Daire Başkanlıklarınca değerlendirilmesi, izlenmesi ve proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
-Projenin yürütülmesiyle ilgili olarak; taahhüt edilen ile gerçekleştirilen faaliyetlerin ve proje çerçevesinde yapılan harcamalar ile bu harcamalara ilişkin belgelerin uygunluğunun Daire Başkanlıklarınca incelenmesini sağlamak.
-Gelişme ve sonuç raporları ile yerinde incelemeler sonucunda Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak inceleme ve hakediş raporlarını Kurula sunmak.”

-BİLİM KURULU YENİ PROJE TEKLİFLERİNİ İNCELEYECEK-

Tebliğ’de Bilim Kurulu’nun görevleri de belirlendi. Araştırma Tavsiye Komitesi üyesi en az üç kişiden oluşan Bilim Kurulu, yeni proje tekliflerini Ar-Ge Destek Programı öncelikli konularına uygunluğunu, bakanlık ve sektör ihtiyaçları, konu bakımından daha önce çalışılıp çalışılmadığını, çalışılmış ise tekrar çalışmayı gerektirip gerektirmediği yönünden inceleyecek. Bilim Kurulu yeni proje görevlerini ayrıca şu çerçevede değerlendirecek:
“Materyal ve metot, temsil, tekerrür ve analiz yönünden bilimselliği, talep edilen makine-teçhizat, hizmet alımı bütçe kalemlerinin proje amaçları ve ihtiyaçlarına uygunluğu, bütçenin proje faaliyetleri ile uygunluğu, yürütüleceği yer, altyapı ve proje ekibinin yeterliliği, proje sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği, Ar-Ge niteliği (temel, uygulamalı ve deneysel araştırma) yönünden incelemek.”

-ÇAĞRI VE BAŞVURU-

Proje başvuru dönemi ve Ar-Ge Destek Programı öncelikli konuları Sekretarya tarafından ilan edilecek. Formatına uygun şekilde hazırlanan proje teklifleri, ilanda belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe iletilecek.
Desteklenmesine karar verilen projeler için; proje yürütücüsü, yürütücü kurum veya kuruluş yöneticisi ve TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanacak. Sözleşme; sekretarya tarafından hazırlanacak proje sözleşme formuna göre düzenlenecek, tarafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsayacak.

-İZLEME-DEĞERLENDİRME-

Projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği Proje İzleme Grubu tarafından yılda en az bir kez izlenecek. Sekretarya, proje hakkında her zaman bilgi alabilir, yerinde inceleme yapabilecek, yaptırabilecek.

-PROJE DESTEĞİNİN İPTALİ-

Kabul edilen projenin, formata ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde, proje yürütücüsüne eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla Kurul tarafından süre verilebilecek.
Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Kurul tarafından iptal edilecek. Bu Tebliğin 17. maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında; gelişme raporlarının iki dönem zamanında veya sonuç raporunun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi, proje desteğinin iptali için geçerli neden olacak. Mücbir nedenlerle öngörüldüğü biçimde yürütülemediği veya yürütülmesi geçici olarak imkânsız hale gelen projelere öngörülen destek; sekretaryanın, kurumun veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulacak. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilecek.
Ancak yürütülmesi imkânsız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu veya Sekretaryanın önerisi üzerine Kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılacak. Mücbir sebepler dışında destek kapsamından çıkarılan projelerle ilgili olarak bu Tebliğin 18. maddesine göre işlem yapılacak.

-PROJE GELİŞME VE SONUÇ RAPORLARI-

Proje gelişme raporları, Bakanlık tarafından hazırlanacak proje gelişme raporu formuna uygun olarak hazırlanacak ve sözleşmede belirtilen süreler sonunda proje yürütücüsü tarafından Genel Müdürlüğe iletilecek. Proje sonuç raporlarında bilimsel, teknik ve proje bütçesinde öngörülen tüm harcamalara ait bilgi ve belgeler ile tüm gelişme ve sonuçlara yer verilecek.
Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi neticesinde kabul veya reddedilecek.
Raporu kabul edilen projenin sözleşmeye göre belirlenmiş olan döneme ait veya nihai destek ödemesi yapılacak. Raporu reddedilen projelere ait herhangi bir destekleme ödemesi yapılmayacak. Projenin tamamlanmasını müteakip proje yürütücüsü en geç iki ay içerisinde formata uygun olarak hazırlayacağı proje sonuç raporunu, Kurula iletilmek üzere Genel Müdürlüğe teslim edecek.

-PROJE ÖDENEKLERİNİN KULLANDIRILMASI-

Destek ödemesi; Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden, proje gelişme ve sonuç raporunun Değerlendirme Kurulu, tarafından kabul edilmesini müteakip yapılacak. Desteğin yüzde 20’si proje sonuç raporunun kabulünden sonra ödenecek. Proje hesabı, kurum adına Ziraat Bankası tarafından açılacak.
Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar şöyle olacak:
“Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar.
-Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri.
-Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri gibi girdi alımları.
-Anket, deneme, analiz ve danışmanlık vb. hizmet alımları.
-Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri gibi (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri.
-Yurt içi seyahat giderleri.
-Nakliye giderleri.
-Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri.”

-PROJE BÜTÇESİNDEN DESTEKLENEMEYECEK HARCAMALAR-

Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri proje bütçesinden desteklenmeyecek harcamalar arasında yer alacak. Proje hazırlama giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri, projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderleri, ısıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri, personel giderleri, proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar, yurt dışı seyahat giderleri, tescil, patent ve sertifikasyon giderleri, proje yürütücüsüne, yardımcı araştırmacılara, yüksek lisans ve doktora vb. öğrencilere danışmanlık, telif, maaş, hizmet bedeli ve benzeri ücret ödemeleri de proje bütçesinden desteklenmeyecek harcamalar arasında yer alacak. Proje yürütme ve harcamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

-EK ÖDENEK VE PROJE SÜRESİNİN UZATILMASI-

Tebliğ’le ek ödenek veya süre uzatımında dikkate alınacak kriterler de belirlendi. Buna göre projelere öngörülmeyen giderler için proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından ek destek verilebilecek ancak verilebilecek bu ek destek Bakanlıkça verilen desteğin yüzde 10'unu geçemeyecek. Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi en fazla bir yıl uzatılabilecek.

-FİKRİ, SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI-

Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş (patent, faydalı model) ve teknoloji gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kurum veya kuruluşa devredilebilecek. Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilecek. Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin Sekretaryaya gönderilmesi zorunlu olacak. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğunda bulunacak.

-ETİK KURALLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-

Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek zorunda olacak. Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak, insan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek, projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak, bu ilkelere uyulmadığı durumların Kurul tarafından tespiti halinde yürürlükteki mevzuata göre hareket edilecek.

-MÜCBİR SEBEPLER-

Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar şöyle belirlendi:
“ Kısmi veya genel seferberlik ilanı, grev, sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ile salgın hastalıklar ve ölüm, ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı, hükümetin ya da Bakanlığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi, desteklenen projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın hastalığının ortaya çıkması.”

-GERÇEK DIŞI BELGE DÜZENLEYENLER DESTEKLERDEN 5 YIL MAHRUM BIRAKILACAK-

Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar tarımsal desteklerden beş yıl süreyle mahrum bırakılacak. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girecek.


ANKA Haber Ajansı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı