Öne Çıkanlar fakıbaba e-fidancim meyve ağacı budama besi sığırı yetiştiriciliği pastane denetimi

Bu haber kez okundu.

Süt Sığırcılığı
Buzağıların hastalıklara karşı korunması ve alınacak tedbirler : (Buzağı septisemisi, Anomoni,Adi ishal, mantari hastalıklar) Hijyenik koşulları uygun olmayan ahırlar,göbek kordonu dezenfeksiyonu iyi yapılmaması ve buzağılara ağız sütünün zamanında ve yeterince almamaları ve proteince eksik besleme hastalıkların en önemli hazırlayıcı nedenleridir.

Buzağılarda göbek kordonu kesilmesi ve boynuz köreltme uygulaması . Buzağıların hastalıklara karşı korunması ve entansif sığır yetiştiriciliği gereği olan sığırlarda boynuzsuzlaştırılması ekonomik ve pratik fayda sağlamaktadır.

Açıkta buzağı büyütme,seyyar buzağı kulübeleri uygulaması : Buzağıların sağlıklı kalabilmesi ve hızlı gelişmelerinde barındırmadan önemli payı vardır. Buzağı barınaklarının bol güneş alabilen,temizlik ve dezenfeksiyona olanak verecek biçimde planlanmalıdır. Buzağı kulübelerinin buzağının doğal çevreye kolay uyumlarının sağlanması,buzağı hastalıklarının yayılmasını önlemek, ahır maliyetinin düşük olmasını sağlamak gibi yararları vardır.

Dana ve düvelerin bakım ve beslenmesi : Danaların beslenmesinde hızlı bir canlı ağırlık artışı elde edilmesi temel anaçtır. C.A. artışının 800-1000 gram olması yeterlidir. Yoğun yemlerin % l2-13 proteinle olması yeterlidir. İyi kaliteli baklagil kuru otları ile ahır içi besleme şeklinde yapılabilir. Gruplandırma yapılırken canlığı ağırlığa ve eşeylerine göre ayrılması gereklidir. Düvelerin yetiştirilmesinde ilke, erken yaşta damızlıkta kullanılmalarına olanak verecek bir besleme uygulanmasıdır. Amaç 13-15 aylık düvelerin 300-350 kg civarında canlı ağırlığa ulaştırılmalarıdır. Aşırı besleme ve yağlanmadan kaçınılmalıdır.

Süt ineklerinde kuru dönem beslemesi uygulaması : Kuruda kalma döneminde uygun kondisyonda olan bir inek zayıf olsa bazen gelecek laktasyonda süt veriminde % 30 fazla olduğu görülmüştür Normalde bu gruba göre hayvanlar kaba yemlerden oluşan temel yem rasyonu ile beslenirler. Kuruda kalma süresinin son 2-3 haftasında yoğun yeme dayalı bol yemle besleme uygulaması faydalıdır. Doğuma 2 hafta kala kurudaki ineklere günde 2 kg. yoğun yem verilebilir. Bu miktar her gün 0.5 kg. artırılır. Buna göre 500-600 kg. canlı ağırlığında bir ineğe 6-9 kg yoğun yem tüketinceye kadar devam ettirilir.

Sağmal ineklerin süt verimine göre kaba yeme dayalı beslenmesi uygulaması : Sağmal ineklerin süt verim düzeylerine göre beslenmeleri esastır. Ergin sığırlar canlı ağırlıklarının % 8-10 u kadar yeşil ot tüketebilmektedirler. Yemlemede temel ilke temel yem adı altında hazırlanan kaba yeme dayalı karışımın rasyonların en düşük süt verimli grubun Yaşama payı + verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olmalı ve genel temel yem karması içine gerektiği kadar yoğun yemler ve premiksler eklenebilir. Yüksek verimlere sağım süresinde ek yemleme yapılabilmektedir.

Doğru sağım tekniği ve hijyeni uygulaması : Genelde süt sığırcılığı küçük işletmelerde ve sağlıksız koşullarda yapılmakta yetersiz bakım ve besleme şartları özellikle meme hastalıkları nedeniyle en az 7-8 yavru alınması gerekirken 2-3 yavruda çok erken yaşta yüksek verimli hayvanlar damızlıktan çıkmakta, yetiştiriciler ve ülke ekonomisi çok önemli kayıplara uğramaktadır. Karlı bir süt sığırcılığı yapılabilmesi için yetiştiricilerin meme sağlığına önem vermeleri ve sağı tekniklerini bilmeleri zorunludur. Ayrıca hijyenik koşullarda elde edecekleri kalitesi temiz sütü + 4 derecede soğutarak muhafaza etmeleri ve doğal yapısı bozulmadan toplama merkezine en kısa zamanda ulaştırmaları gerekmektedir.

Süt sığırlarında döl verimi kontrol programı uygulaması (Kızgınlık ve en uygun tohumlama zamanı tespiti) : Hayvansal üretimde en büyük kayıplar, sürüde döl verimi düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Sığır yetiştiriciliğinde verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden biri sürünün döl verimidir. Bir hayvanın kısır kalması ve döl sisteminde birkaç aylık bir gecikme önemli gelir kaybına yol açmaktadır. Buzağıların azlığı, laktasyon dönemi, aşım indeksi kuru dönem servis periyodu, gebelik süresi, gebelik oranı,buzağılama oranı gibi ölçülerin verilen sınırlar içinde gerçekleşmesi için kızgınlıkların tespiti ve en uygun tohumlama zamanı, buzağılama zamanı tahmini konularında yetiştirici bilgili olmalıdır.

Süt ineklerinde damızlık seçimi uygulaması : Damızlık hayvan seçimi kayıtlara soy kütüğüne dayanarak yapılmalıdır. Elimizde hiçbir kayıt olmadığı takdirde seçimi hayvanın dış görünüşüne bakarak yapabiliriz. Hangi yöntemle elde edilmiş sürüye sahip olursanız olun ama seleksiyonu yani ayıklama işini yapınız. Seleksiyon hayvan neslinin ıslah edilmesinde hem yöntemin ilk şartı, hem de tamamlayıcısıdır. Bunun için ineğin ön,yan ve arka görünüşlerini incelemek gerekmektedir.

Mısır,bezelye,domates,pancar posası, silo yemi (Silaj hazırlanması)

Uygulaması : Süt üretimini önemli ölçüde etkileyen yem, kış aylarında daha fazla sorun oluyor. Hayvanların her mevsim ihtiyacı olan kaba yemler özellikle yeşil yemin bulunmadığı zamanlarda ya kurutulmuş olarak yada silaj şeklinde verilebilir. Silajın besin değeri yüksek olduğu için süt verimine etkisi oldukça fazladır. Hem de hayvanların severek yediği bir kaba yem çeşididir.

Besicilik :

1- Açıkta sığır besisi : Açıkta sığır besiciliği açık hava şartları altında

olumsuz hava koşullarına karşı fazla bir tedbir alınmadan bina gibi

sabit yatırım giderleri için en az kaynak ayrılarak yapılan bir besi

sistemidir.

2- Yoğun yeme dayalı sığır besisi :

Bölgemizde sığır besiciliğin genç hayvanlara ve yoğun yeme dayalı tarzda yapılmasıyla hayvan başına düşen et verimi artarak yetiştiricileri ve ülke ekonomisine daha fazla yarar sağlanacaktır.

3- Yoğun Kuzu Besisi Uygulaması :

Bölgemizde doğan kuzuların 1,5-2 aylık yaşta yoğun yemlere dayalı olarak besiye alınmasıyla yüksek bir canlı ağırlık artışı sağlanmakta ve yetiştiricilere ve ülke ekonomisine fazla yarar sağlamaktadır.

Barınaklarla İlgili:

1- Ahır ve barınakların havalandırılması,düzenlenmesi ve hijyeni.

Bölgemizde eski kapalı ahırlarda havalandırma bacası uygulaması yapılarak ve ahır içi düzenlemesi,yemlik,suluk,yataklık,idrar kanalı,servis yolu düzenlenerek ahır içi hijyeni yapılmaktadır.

2- Ahır gübresi muhafaza çukuru uygulaması.

Köylerimizde ve işletmelerimizde ahır gübresinin muhafazasına gereken önem verilmemekte ve genellikle hayvan gübreleri her hangi bir köye gelişigüzel yığılmaktadır. Bu şekilde biriktirilen gübreden önemli kayıplar meydana gelmektedir. Bu durumda ahır gübresi posa yığınına dönüşmektedir. Öyle ise ahır gübresi en iyi şekilde gübreliklerde muhafaza edilir.

KOYUNCULUK

1) Acıpayam ve Tahirova Koyunculuğunun yaygınlaştırılması melezleme Uygulaması : Bölgemizde yerli koyunların yerine et,süt ve döl verimi yüksek olan ekstansif şartlarda Acıpayam koyun tipinin entansif şartlarla Tahirova Koyunculuğunun yaygınlaştırılması ve melezleme uygulaması

2) Koyunlarda koç katım zamanı ek yemleme : (Flushing) Amaç kuzu verimini arttırmak,yetiştiricilerimiz daha çok koç katım zamanı koçların beslenmesine önem vermekte olup ana koyunların yemlenmesine dikkat etmemektedirler. Halbuki bir koyundan elde edilecek kuzu sayısını belirleyen anadır. Aşım döneminde ana koyunların beslenmeleri( ek yemlenmeleri) bu açıdan önem kazanır. Ek yemleme ile ikizlik arttığı gibi laktasyondan sonra kızgınlığın daha erken oluşması ve toplulaştırılması sağlanmaktadır.

3) Koyunculukta Sağım ve Hijyenik Uygulama : Bölgemizdeki koyunculuk işletmelerinde sağım yerlerinin sağım duraklarının düzenlenmesi ve doğru sağım tekniği hijyeni konusunda uyarılması

4) Koyun Banyoluğu Yapımı : Koyun banyoları asalaklara ve deri hastalıklarına karşı savaşımda en uygun yoldur. Yetiştiricilerimize parazit mücadelesi ve banyo yapının önemini belirtmek.

5) Koyunculukta Otomatik Metal Yemlikler Uygulaması : Özellikle Yoğun yeme dayalı genç kuzu besisi için çok uygun olan bu otomatik metal yemlikler besicilikte işçiliği azaltması yem kirlenmesi,ve kayıplarını en az düzeye indirmesi sınırsız yemleme ve karlılığı önemli ölçüde arttığı için tercih edilmektedir.

ARICILIK

Arılarda İlkbahar-Sonbahar Bakım Beslemesi : Yavru üretimini teşvik etmek ilkbaharda güçlü koloni güçlü kovan ve yüksek verim için ve kışa arı kolonisinin kuvvetli ve genç bir mevcutla girmesini sağlamak için

Kovanlarda bölme,birleştirme ve aktarma Uygulaması : Teknik arıcılığın gereği olarak yüksek verim için kaliteli genç ana güçlü koloni ekonomik üretim kovanlarda bölme birleştirme uygulanır.

Arıcılıkta Kek le besleme : Kolonide besin yetersizliği söz konusu olduğu zamanlarda ana arıyı yumurtlamaya teşvik etmek ve koloni gelişme hızını arttırmak amacıyla yapılır. Bölgemizde floranın zengin fakat sürenin kısa olması dikkate alınarak koloninin ilkbahara güçlü çıkması gerekmektedir.

Varroa Zararlısı ile Mücadele : Hem yavruda hem de yetişkin arıda tahribat yapan varroa zararlısı için en iyi mücadele zamanı erken ilkbahar ile iki bal hasadına müteakip geç sonbahar dönemidir. Kolonilerde kesinlikle bal üretim döneminde varroa mücadele ilacı ve antibiyotik kullanılmamalıdır.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyagi