Öne Çıkanlar fındık mehmet aydın yetiştiricilik kursu sel madurları jakaranda fidanı

Bu haber kez okundu.

Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi Sona Erdi
 Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Bölünmesi Sona Erdi
Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi sona erdi Tarım arazilerinin toplulaştırılmasını öngören Toprak Koruma ve Ara/i Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi sona erdiTarım arazilerinin toplulaştırılmasını öngören Toprak Koruma ve Ara/i Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun tasarısıyla ilgili Hükümet adına sûz alan Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Melx3i Eker. tasarının. Türk tarımının geleceğini şekillendirecek ulusal bir mesele olduğunu vurguladı. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde Türkiye'deki gibi bir toprak rejiminin olmadığını belirten Bakan Eker. ortalama tarım işletmesi büyüklüğünün İngiltere'de 538. Fransa'da 52.1. Almanya'da 45.7. İspanya'da 23.8 hektar okJuğunu. Türkiye'de ise bu rakamın 5.9 olduğunu belirtti. 

Bakan Eker, Türkiye'nin bu durumda diğer ülkelerle tarım sektöründe rekabet etmesinin güç olacağını itade elti. Türkiye'de 1961 yılından 2003 yılına kadar 450 bin hektar ara/inin toplulaştırmamı, hükümetleri döneminde ise 4 milyon hektar arazinin toplulaştırıldığını, 2 milyon hektar arazi ile ilgili çalışmanın da bu yıl sonunda tamamlanacağını anlatan Bakan Eker. ancak bir yandan da arazi bölünmelerinin devam etmesi nedeniyle bu çalışmaların yetersiz kaldığını kaydetti. Tasarıyla arazileri ilçelere göre sulu. kuru. dikili, örtü altı kategorilerine ayrılarak değerlendirileceğini belirten Bakan Eker. 

"Arazinin, bir ailenin karnını doyurabilecek büyüklükte olmasını istiyoruz. 

Tarımsal üretimde kişi başına düşen milli gelir 3 bin 600 dolar. Bunun dört katı yaklaşık 31 bin Türk Lirası yapıyor. Bu asgari bir ölçü. Gelişen refah ve artan ihtiyaca göre Bakanlar Kurulu bu oranı azaltıp yükseltebilecek* diye konuştu. Bakan Eker. tarım arazilerinin toplulaştırması sayesinde üretimin artacağını, bunun göçü de engelleyeceğini ifade etti. Bakan Eker. gübrede ve mazotta çiftçilere bu yıl 1.5 milyar TL destek sağladıklarını, 2003-2013 yılları arasında çiftçilere 93.1 milyar TL de tarımsal kredi kullandırıldığını söyledi. Tasarının büyükşehirlerde sorun çıkartacağı endişesinin belirtildiğini kaydeden Bakan Eker. *2005 yılında çıkarılan yasaya bir fıkra eklendi ve buna göre. tanm arazilerinin tarımsal amaç dışında kullanılamayacağı hüküm altına alındı" dedi. 

Kanun Tasarısı, yapılan görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi. Kanuna göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek G:da. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca belirlenecek. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanacak. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0.3 hektardan küçük belirlenemeyecek. Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına gore arttırabilecek. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek ve hisselendirilemeyecek. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri lıariç olmak üzere, pay ve paydaş adedi arttırılmayacak. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay. fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda, arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde. Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecek. 

M01 kiyet devri esas olacak Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas ofacak. Mirasçılar arasında anlaştığa sağlanması halinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacak. 

Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra terekede bulunan tarımsal arazi ve işletmenin mülkiyeti hakkında; bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya. Türk Medeni Kanunu'na göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçılarının tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine gore kuracakları bir limited şirkete ve mülkiyetin üçüncü kişjlere devrine karar verebilecek. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan !>er biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda sulh hukuk hakimi, tarımsal arazi veya işletmenin mülkiyetinin; tespit edilen ehil mirasçıya devrine, birden çok ehil mirasçının bulunntası halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden saklayan mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması İmalinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek. Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğüne ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla, hakim tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğü aranmaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilecek. 

Hakim satışa karar verebilecek Mirasa konu tarımsal işletmenin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hakim satışına karar verebilecek. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılacak. 

Tarımsal işletme mülkiyetinin mirasçılardan birine devred i incesinden itibaren 20 yıl içerisinde bu işletmeye ait arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden lıesaplanacak. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki faik diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devir alan mirasçı tarafından ödenecek. 

PatonlıK devir için 3 ay svre veraeK Kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları, tarımsal işletme mülkiyetinin belirtilen sürede devredilmediğini. Bakanlığa bildirecek. Bakanlık mirasçılara 3 aylık süre verecek. Verilen süre sonunda devir olmaması halinde. Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hakte üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek. Sulh hukuk hakimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere 6 aya kadar süre verecek. Belirlenen süreler . tc r* - j .. *' * ı,*»*» .m w&r' X içerisinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda hakim, tarımsal arazinin veya tarımsal işletmenin açık artırmayla satılmasına karar verebilecek. Mirasçılardan, diğer mirasçılarının paylarının karşılığını öz kaynaklan ile ödeyemeyecek durumda olanların, bu ödemeleri yapmak için bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması halinde hakim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini, dava sonuçlanana kadar mirasçılardan birine verebilecek. 

Sın ı rdoş Ja rı m_a razlsa hi bi_oncelıkJ La la bı lecek Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahip olacak. Tarımsal arazi sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler onalım haklarını kullanamayacak. 

Onalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması halinde, hakim tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verecek. Aile malları ortaklığı, kazanç paylı aile malları ortaklığı veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması halinde. bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerin altında kalacak şekilde bölünemeyecek. Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya bu düzenleme kapsamında kamulaştırabilecek.

Tarımsal Haber - www.tarimsalhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner59

banner95

ahududu fidanı,armut fidanı,çiçek soğanı, çiçek soğanı satışı,çiçek tohumu,çiçek tohumu satışı,çınar ağacı fidanı,dut fidanı,erik fidanı, fidan,fidan satışı,fındık fidanı, goji berry fidanı,gül fidanı, gül fidanı satışı, kayısı fidanı, kiraz fidanı, lale soğanı, limon fidanı, meyve fidanı,nar fidanı, sebze tohumu, şeftali fidanı,tohum satışı, trabzon hurması fidanı, üzüm fidanı, elma fidanı,vişne fidanı,zeytin fidanı, armut fidanı, palmiye fidanı, çim tohumu,badem fidanı,zeytinyağı